Serveis tècnics
Assegurances
Documentació d'interès
Manuals tècnics
Manual de Seguretat Contra Incendis
Visats i RVDs
Informació sobre visats i RVD
Assumeix
Genèrics
Obres
Seguretat i salut
Activitats
Certificats
Genèrics
Activitats
Obres
Seguretat i salut
Vehicles
Actes
Declaració responsable
Control de qualitat
Notificació d'Intervenció Professional (NIP)
Documentació sobre projectes tècnics
Taules consultives
TC-IE
TID-PAU
TASCOM
Circulars i Instruccions de l'Administració local
TAAC
TINSCI
TC-IG-IF-RITE
TC-IPCI
Clúster d'incendis
Programes
SLAM
Analitzador de xarxes elèctriques, AR.6
Mesurador de CO2
Sonòmetre 2250
Luxímetre Gossen Panlux Electronic 2
Anemòmetre amb termòmetre
Font sonora Omnipower 4292
Maleta de verificacions d'instal·lacions elèctriques
Equip Multifunció Testo 435-2
Analitzador de xarxes elèctriques MYeBOX-1500
Llibres d'incidències
IITs
Pèrits i Tercers per a l'Administració
Novetats legislatives
DOUE
BOE
DOGC
BOPB
Unió Europea
Estat Espanyol
Generalitat de Catalunya
Administració local
Llibres d’ordres i assistències
Ajuda Tecnovisat
Serveis Jurídics
Normativa col·legial i professional
Estatuts
Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Estatuts del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
Estatuts Generals dels Col·legis Oficials d’Enginyers Tècnics Industrials i Perits Industrials d’Espanya I del seu Consell General
Vènia
Articles
Contractes
Guies
Comunicació
Memòries d'activitats
Tecnodebats
Técnica Industrial
Altres
Theknos
Enquestes
El Col·legi
Segells professionals
Segell de l'enginyer graduat
Segell de l'enginyer tècnic
Segell de l'enginyer tècnic en disseny industrial
Segell de societat professional d'enginyeria
Configuració de @ebcn.cat
Portal de transparència
Pressupostos anuals
Estats financers auditats
2021
2020
2019
2018
2017
2022
2023
Col·legiació
Codis de descompte
Sistema Integrat de Gestió (SIG)
Any D
MUPITI
Circulars Informatives
2024
Assemblea local de Mupiti 2024
XARXA e-BCN
Premis
Premis ENGINYERS BCN 2023
Premis ENGINYERS BCN 2024
Premis de les comissions socials 2024
Premis de Relats breus
Obres presentades
Premis de Fotografia
Premis de Pintura
Fòrums
Registre de Societats Professionals
Servei d'Ocupació i Promoció Professional
Recursos per a la recerca de feina
Informes del mercat laboral
Comissions
Memòries de les Comissions
COSCIE
CONSULTES MÉS RECENTS
Informes d'Idoneïtat Tècnica. Fases per obtenir el permís d'obres
Darrera actualització: 21.06.2024
Autor: ENGINYERS BCN, idioma: Català

El procés d'obtenció del permís d'obres consta, de 3 fases ben diferenciades:

1.- CONSULTA PRÈVIA (Portal tràmits Ajuntament de Barcelona)

S'obtindrà un document pdf amb la següent informació:

-        Tipus d'obra, Taxes municipals i Impost

-        Guia pel procés d'obtenció del permís d'obres

-        Guio de contingut mínim i format del projecte o documentació tècnica

-        Declaracions responsables dels tècnics que intervenen en l'obra així com del titular (si s’escau)

Enllaç al portal de tràmits Ajuntament de Barcelona

Exemple resultat pdf tipus resultat de la consulta: exemple consulta previa.pdf

2.- REALIZACIÓ PROJECTE I OBTENCIÓ IIT al Portal telemàtic del Col·legi: Tecnovisat

Una vegada realitzat el projecte o la documentació tècnica corresponent cal sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat Tècnica al Col·legi a través del seu portal telemàtic: Tecnovisat.

Per a donar-se d'alta en aquest portal no és necessari estar col·legiat. Els tècnics o persones no col·legiades han d’emplenar el formulari (disponible a l’enllaç) i disposar d'una signatura digital compatible o DNI electrònic (per a més informació trucar a Enginyers BCN (93 496 14 20) i preguntar pel Servei de Visat).

-        Declaració col·legiats externs

-        Enllaç a Tecnovisat

Per obtenir l’IIT, els col·legiats o tècnics hauran de realitzar el seu projecte d'acord amb el model de projecte tècnic o documentació tècnica tipus obtingut prèviament a la Guia per al procés d'obtenció de la llicència o comunicat d'obres.

S'haurà de seguir rigorosament aquest contingut documental de projecte / documentació tècnica, per tal de facilitar la seva revisió per part del Col·legi. Així mateix, és imprescindible que el document pdf incorpori marcadors electrònics que permetin un indexat als apartats principals del mateix.

Quan s’escaigui (obres amb projecte tècnic), el Col·legi realitzarà la revisió dels paràmetres normatius a tenir presents segons l’ORPIMO:

-        Ordenances Metropolitanes de l'Edificació (OME's)

-        Decret d’Habitabilitat

-        CTE (DB SI i DB SUA)

-        Codi d'Accessibilitat de Catalunya

-        Ordenança Municipal de Protecció Contra Incendis de Barcelona

-        RSCIEI

No és objecte d’aquest informe la verificació de l’adequació del Projecte o la Documentació Tècnica al planejament urbanístic vigent: PGM, planejament derivat, plans d’usos ni altres ordenances municipal. Tampoc té per objecte la comprovació del compliment d’altres normatives estatals, autonòmiques ni sectorials.

Terminis i pagament per a l’obtenció de l’IIT

Amb la finalitat de poder millorar la qualitat del nostre servei, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona ha reforçat el seu Departament Tècnic per tal de poder escurçar al màxim els terminis de revisió dels projectes.

Així doncs, s’ha aconseguit que dels 15 dies hàbils establerts al Decret d’Alcaldia per a l’elaboració dels Informes d’Idoneïtat Tècnica, actualment s’estigui informant en un termini aproximat d’uns 3 dies hàbils.

Pagament

El pagament corresponent a l’obtenció de l’IIT es farà al Col·legi.

La Taxa municipal per l’obtenció del permís d’obres (modificada segons Ordenança fiscal 2013) junt amb l’impost de les obres es liquidarà amb l’Ajuntament.

Els preus corresponents a l’obtenció de l’IIT en funció de cada un dels diferents tràmits dels permisos d’obra queden recollits al següent quadre de preus (IVA no inclòs):

 Expedients tramitats sota el règim d’intervenció de llicència (Annex I de l’ORPIMO*)

Tipus d'obra Import
Llicències 1a/1b/1c/1j (amb un mínim de 229€) 1,22€/m2
Llicències 1d/1e/1f/1g/1h/1i/1K/1l/1m/1n 229€

Expedients tramitats sota el règim d’intervenció de comunicat (Annex IV i V de l’ORPIMO)

Tipus de documentació Import
Comunicat amb projecte tècnic 256€
Comunicat amb documentació tècnica 176€

(*) ORPIMO: Ordenança Reguladora dels Processos d’Intervenció Municipal a les Obres

NOTA: Preus comunicats a l’Ajuntament segons Decret d’Alcaldia

CODI RÈGIM LLICÈNCIA PREU VARIABLE (1,22€/m2)
1a Construcció i edificació de nova planta
1b Gran rehabilitació
1c Increment de volum o sostre edificable sense intervenció global en l'edifici
1j Construccions prefabricades
RÈGIM LLICÈNCIA - PREU FIX (229€)
1d Consolidació, reforma o rehabilitació, que comporti una intervenció global en els fonaments o l'estructura de l'edifici
1e Reforma o rehabilitació amb modificació de l'ús principal de l'edifici
1f Obres que comportin la creació de nous habitatges
1g Consolidació, reforma, rehabilitació o actuacions en façanes d'edificis catalogats d'interès nacional (A) o interès local (B) o d'edificis protegits urbanísticament (C), llevat, en tots els casos, de les obres ordinàries de conservació o reparació menor
1h Obres per a la instal·lació d'ascensors en l'exterior dels edificis
1i Demolició parcial d'edificis catalogats d'interès nacional (A) o d'interès local (B); demolició total o parcial d'edificis urbanísticament protegits (C), d'edificis urbanísticament considerats de nivell D i d'edificis integrats en conjunts protegits
1k Moviments de terres (buidat, excavacions i rebaix, terraplenament)
1l Obres d'urbanització en terrenys privats d'ús públic
1m Obertura, modificació i pavimentació de camins
1n Construcció de piscines i les seves edificacions auxiliars

Les formes de pagament són:

1. Domiciliació bancària: (només disponible per als col·legiats) a l'accedir a la plataforma Tecnovisat, el col·legiat tindrà disponible la documentació associada a l’expedient. Es domiciliarà l’import corresponent amb la facturació mensual.

2. Pagament per TPV: l’aplicació obrirà una sèrie de menús de diàleg que permetran realitzar el pagament. Un cop executat el mateix, la documentació corresponent a l’expedient passarà a estar disponible a l’aplicació.

3. Bizzum

4. Carta de pagament a través de l’entitat bancària La Caixa

En cas de forma de pagament per TPV o domiciliació bancària, el procés passarà immediatament a estat pendent de revisió per part del departament de Serveis Tècnics.

En cas de forma de pagament a través d’entitat bancària, el procés restarà en estat pendent de tramitació fins a la validació del pagament per part del departament d’Administració Comptable del Col·legi.

Per les formes de pagament/facturació 2 i 3 (no associades al col·legiat), Tecnovisat permet que les dades de facturació puguin ser les corresponents al titular/promotor de les obres, en comptes de les del tècnic redactor del projecte.

La referència de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica passarà a tenir el següent format:

ETB-20XX-XXXXXXXXXXP

Un cop obtinguda la documentació i l’IIT, cal tornar al portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona i sol·licitar el permís d’obres de la mateixa manera que com fins ara.

3.- SOL·LICITUD DEL PERMÍS D'OBRES  al Portal tràmits Ajuntament de Barcelona

Existeixen 2 maneres possibles per a completar la sol·licitud del corresponent permís d'obres:

 • Via presencial:

          o Gestió de la sol·licitud en qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà dels deu Districtes de la ciutat de Barcelona

• Via telemàtica:

          o Gestió de la sol·licitud en el portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona

Per poder  realitzar el tramitar és necessari disposar de signatura digital.

En qualsevol de les dues opcions és imprescindible disposar de la següent informació:

Núm. de Consulta Prèvia

Núm. IIT emès pel Col·legi

Només podrà realitzar el tràmit el Promotor de les obres o el Representant del tràmit que apareix a la Consulta prèvia.DOCUMENTS DESCARREGABLES