Serveis Tècnics
Visats
Reial Decret 1000/2010
Serveis Jurídics
La tributació dels enginyers tècnics industrials
La previsió social dels enginyers tècnics industrials
La col·legiació
L’exercici professional
El peritatge en l’àmbit judicial civil
El Col·legi
Col·legiació
És obligatori disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional?
Darrera actualització: 29.09.2023
idioma: Català

L'article 9 de la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals disposa:

"Article 9. Assegurança

1. Els i les professionals amb titulació tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança o garantia equivalent els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de llur professió.

2. En el supòsit de professions col·legiades, els col·legis professionals han d'adoptar les mesures necessàries per a promoure i facilitar el compliment suficient del deure d'assegurança de llurs col·legiats.

3. Els professionals que actuïn exclusivament al servei d'una administració pública no han de complir el requisit de l'assegurança per responsabilitat.

Aquesta assegurança tampoc no és obligatòria en el cas que l'activitat professional s'exerceixi exclusivament per compte d'altri que ja tingui assegurada la cobertura pels riscos de l'activitat que comprèn l'exercici de la professió.

4. Les disposicions d'aquest article s'han de desenvolupar per reglament en funció de les característiques pròpies de cada professió titulada i del seu caràcter col·legiat, amb la participació si escau, dels col·legis i les associacions professionals corresponents".

D'aquest redactat, es conclou que:

  • Els professionals tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança (o garantia equivalent) els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de llur professió.
  • Estan exempts de complir el deure de tenir una assegurança de responsabilitat civil:

o Els professionals que actuïn exclusivament al servei d’una administració pública.

o Els professionals que exerceixin exclusivament per compte d’altri, sempre i quan la seva empresa tingui una assegurança que cobreixi els riscos derivats de l’activitat del professional.

Correlativament a aquest deure, és una infracció greu l'incompliment del deure d'assegurança, si és obligatòria (article 18, lletra d, de la Llei catalana 7/2006) i les sancions per aquesta infracció poden ésser la inhabilitació professional durant un temps no superior a un any, o bé una multa d'entre 1.001 euros i 5.000 euros (article 21.2 de la Llei catalana 7/2006).

El Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona té contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil professional amb la companyia d'assegurances ALLIANZ per a tots aquells col·legiats que voluntàriament decideixen adherir-s'hi i que disposa de dos tipus de mòduls d'assegurament que ofereixen més marge d'elecció a la persona col·legiada.

No obstant això, l'enginyer col·legiat té llibertat de cercar al mercat d'assegurances per triar-ne la que més li convingui, però no és menys cert que la del Col·legi implica uns avantatges a tenir en compte.

Normativa

  • Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (arts 9; 18, lletra d; 21.1).

Darrera actualització: juliol 2021.