Serveis Tècnics
Visats
Reial Decret 1000/2010
Serveis Jurídics
La tributació dels enginyers tècnics industrials
La previsió social dels enginyers tècnics industrials
La col·legiació
L’exercici professional
El peritatge en l’àmbit judicial civil
El Col·legi
Col·legiació
CONSULTES MÉS RECENTS
És compatible l’exercici professional per compte pròpia i la percepció de la prestació de jubilació de la Seguretat Social?
Darrera actualització: 25.09.2023
idioma: Català

És compatible l’exercici professional per compte pròpia i la percepció de la prestació de jubilació de la Seguretat Social?

L'article 213.1 de la Llei General de Seguretat Social estableix que "el gaudi de la pensió de jubilació serà incompatible amb el treball del pensionista, amb les excepcions i en els termes que legalment o reglamentàriament es determinin.

En aquest sentit, la legislació permet les modalitats de compatibilitat de la percepció de la prestació de jubilació de la Seguretat Social i l'exercici d'una activitat per compte pròpia següents:

MODALITAT 1. Percepció de la prestació de jubilació i el treball per compte pròpia sense superar en ingressos el Salari Mínim Interprofessional en còmput anual.

La percepció de la pensió de jubilació serà compatible amb la realització de treballs per compte pròpia els ingressos anuals totals dels quals no superin el Salari Mínim Interprofessional, en còmput anual.

A més a més, aquesta regulació disposa que aquells que realitzin aquestes activitats econòmiques no estaran obligats a cotitzar per les prestacions de la Seguretat Social.

Es tracta d'una modalitat transversal a qualsevol activitat, pel que tothom hi pot accedir.

Per tant, aquesta modalitat suposa:

 • Es percep el 100% de la prestació de jubilació que correspongui al pensionista.
 • Compliment amb les obligacions fiscals derivades dels seus rendiments professionals (alta declaració censal (model 037) i obligacions periòdiques de l'IVA i IRPF, en el seu cas).
 • Es podrà facturar en brut fins el Salari Mínim Interprofessional anual que serà de 13.510 € (965 €/mes x 14 pagues) - Real Decret 817/2021, de 28 de setembre, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per al 2021 (BOE núm. 233, de 29 de setembre de 2021).
 • No requerirà estar donat d'alta ni al Règim Especial de Treballadors Autònoms, ni alternativament a la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (MUPITI).

Normativa

 1. Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (art. 213.4). 

MODALITAT 2. Percepció de la prestació de jubilació i el treball por compte pròpia superant en ingressos el Salari Mínim Interprofessional en còmput anual.

La percepció de la prestació de jubilació de la Seguretat Social és compatible amb la realització de treballs per compte pròpia els ingressos anuals totals dels quals superin el Salari Mínim Interprofessional, en còmput anual, sempre i quan:

 1. Es tracta d'una modalitat a la qual no pot accedir tothom, sinó només professionals amb un col·legi professional que tingui una mutualitat de previsió social alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.
 2. Els enginyers tècnics industrials tenen una mutualitat de previsió social alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, denominada Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (MUPITI), a la que poden optar.
 3. Si un enginyer tècnic industrial hagués optat pel Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social per a aquesta activitat en algun moment de la seva vida professional, no podrà optar a la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (MUPITI), ni per tant a aquesta modalitat.

Per tant, aquesta modalitat suposa:

 1. Es percep el 100% de la prestació de jubilació que correspongui al pensionista, ambla deducció de l'import de la denominada cotització de solidaritat.A partir de 2021, els enginyers tècnics industrials, que compatibilitzin la percepció de la seva prestació de jubilació de la Seguretat Social amb exercir la professió per compte pròpia mitjançant MUPITI Professional, veuran que se'ls deduirà de la pensió mensual un import consistent en l'equivalent al 9% sobre la base mínima de cotització del Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA).L'import, denominat cotització de solidaritat, serà d'uns 86,45 euros/mes per a l'any 2022, resultat d'aplicar el citat 9% sobre 960,60 euros que és la base mínima de cotització del RETA per a aquest any. 
 2. Compliment amb les obligacions fiscals derivades dels seus rendiments professionals (alta declaració censal (model 037) i obligacions periòdiques de l'IVA i IRPF, en el seu cas).
 3. Es podrà facturar sense topall econòmic.
 4. Requerirà estar donat d'alta en la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (MUPITI).

Normativa

 1. Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (art. 309.2; Disposició Addicional Divuitena).

MODALITAT 3. Percepció de la prestació de jubilació i el treball por compte pròpia superant en ingressos el Salari Mínim Interprofessional en còmput anual.

La percepció de la prestació de jubilació de la Seguretat Social és compatible amb la realització de treballs per compte pròpia els ingressos anuals totals dels quals superin el Salari Mínim Interprofessional, en còmput anual, si es compleixen els requisits següents:

 1. Accés a la pensió al menys 1 any després d'haver complert l'edat de jubilació que li correspongui.
 2. El percentatge aplicable a la respectiva base reguladora a efectes de determinar la quantia de la pensió causada ha d'arribar al 100%.Es tracta d'una modalitat transversal a qualsevol activitat, pel que tothom hi pot accedir.

 Aquesta modalitat suposa:

- La quantia de la pensió de jubilació serà equivalent al 50% de l'import resultant en el reconeixement inicial (mentre s'estigui compatibilitzant amb l'exercici per compte pròpia).

- Compliment amb les obligacions fiscals derivades dels seus rendiments professionals (alta declaració censal (model 037) i obligacions periòdiques de l'IVA i IRPF, en el seu cas).

- Cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònom de la Seguretat Social únicament per incapacitat temporal i per contingències professional, així com una cotització especial de solidaritat del 9%.

- Important: per poder tenir dret a la comptabilització, la persona s'ha de jubilar un any després de la seva edat de jubilació ordinària. Si hom es jubila a l'edat que li correspon i, per exemple,  a l'any següent li sorgeix una oportunitat per treballar, no podrà fer-ho compatibilitzant, sinó que haurà de sol·licitar la suspensió de la prestació de jubilació per poder exercir.  

Normativa

 • Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (art. 214 i 309.1).

MODALITAT 4. Percepció de la prestació de jubilació i el treball por compte pròpia superant en ingressos el Salari Mínim Interprofessional en còmput anual.

Es tracta del compliment dels requisits de la modalitat 3, però en aquest cas si l'enginyer acredita tenir contractada, al menys, una persona treballadora per compte aliena (relació laboral), podrà percebre el 100% de la prestació de jubilació (a diferència de la modalitat 3 que implicava una reducció del 50% de l'import de la pensió).

Normativa

 • Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (art. 214 i 309.1).

Darrera actualització: gener 2022.